Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Młodzi indolodzy

Grant Etiuda: Medycyna, alchemia i joga w literaturze tamilskich siddharów, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu Vaittiya Kallāṭam

Niniejszy projekt badawczy dotyczy literatury tradycji tamilskich siddharów, która do tej pory pozostawała poza głównym nurtem badań indologicznych. Termin „siddhar” oznacza m.in. „ten, który osiągnął doskonałość”, „mędrzec”, „święty mąż”. Od nazwy „siddhar” pochodzi określenie jednego z tradycyjnych systemów medycznych wywodzących się z subkontynentu indyjskiego, tj. „medycyna siddha”. Literatura medyczno-alchemiczna, stanowiąca jeden z nurtów literatury siddha, tj. literatury komponowanej przez siddharów, powstawała w okresie od ok. XV-XIX w. Teksty siddharów charakteryzują się specyficznym, celowo enigmatycznym językiem obfitującym w metafory i symbole, a także formy kolokwialne oraz zawiłe słownictwo techniczne.Jednym z głównych celów badań służących przygotowaniu pracy doktorskiej autorki niniejszego projektu jest przygotowanie dogłębnego studium jednego z najbardziej semantycznie skomplikowanych, a zarazem oryginalnych i fascynujących tekstów tamilskiej literatury medyczno-alchemicznej zatytułowanego Vaittiya Kallāam. Tekst przypisuje się autorowi o imieniu Yākōpu, jednemu z czołowych przedstawicieli tamilskich siddharów zaliczanych do nurtu medyczno-alchemicznego tradycji, który prawdopodobnie żył między XVII a XVIII w. Dysertacja zawierać będzie także filologiczny przekład fragmentów tekstu z języka tamilskiego na polski, wraz z objaśniającym komentarzem. Szczegółowej analizie poddany zostanie język poszczególnych części dzieła, celowo niejednoznaczny i niezrozumiały dla niewtajemniczonego odbiorcy. Postawione zostanie pytanie o to, co warunkuje użycie odmiennych strategii ukrywania znaczeń w poszczególnych rozdziałach utworu, poświęconych odpowiednio medycynie, alchemii i jodze. Weryfikacji poddana zostanie hipoteza badawcza zakładająca, iż medycyna należąca początkowo do domeny lokalnej wiedzy ludowej wpleciona została w system nauk o wyzwoleniu związanych z praktykami jogicznymi o pan-indyjskim wymiarze. Dzieło Vaittiya Kallāam pełniłoby w takim wypadku funkcję integrującą, dzięki któremu lokalna tradycja medyczna prezentowana jest jako integralny element systemu wiedzy wyzwalającej, związanego z najwyższymi dążeniami człowieka. Jeszcze innym celem badań będzie przygotowanie studium dotyczącego kontekstu kulturowego dzieła, czyli uniwersum tamilskiej tradycji medyczno-alchemicznej na podstawie analizy filologicznej wybranych reprezentatywnych tekstów medyczno-alchemicznych literatury siddha. Weryfikacji poddana zostanie kolejna hipoteza badawcza, według której odzwierciedlone w literaturze siddha przenikanie się poszczególnych dziedzin tradycyjnego systemu wiedzy, odnoszących się do ciała człowieka (medycyna), nieożywionych substancji materialnych (alchemia) oraz sfery duchowej (joga), wskazywać może na specyficzne dla tradycji siddha postrzeganie świata jako systemu współdziałających elementów, w którym zaciera się wyraźne rozgraniczenie pomiędzy sferą materialną i niematerialną oraz ożywiona i nieożywioną.

Grant Preludium: Teksty alchemiczne siddhara Yākōpu w perspektywie ekokrytyki materialnej. Rtęć i materia nieożywiona w tamilskiej literaturze tradycji siddha

Projekt dotyczy literatury medyczno-alchemicznej tradycji tamilskich siddharów, ściśle związanej z południowoindyjskim regionem Tamilnadu, która stanowi jedną z najbardziej fascynujących gałęzi pan-indyjskiego ruchu siddha. Nazwa „siddhar” (w języku tamilskim: citta), która odnosi się do autorów tradycji, pochodzi od sanskryckiego słowa siddha, tj. „spełniony”, „udoskonalony”. Nazwa jest związana z innym sanskryckim terminem siddhi(tam. citti), tzn. „nadnaturalna moc”. Tamilscy siddharowie są powszechnie uważani za czcigodnych mędrców, posiadających znaczną wiedzę w zakresie tradycyjnych nauk, którzy w wyniku pewnych praktyk związanych również z użyciem preparatów alchemicznych osiągnęli wyzwolenie i nadzwyczajne moce, często kojarzone z osiągnięciem nieśmiertelności ciała. Tradycja tamilskich siddharów została wstępnie podzielona na kilka nurtów, z których każdy stworzył pewną liczbę tekstów skomponowanych w języku tamilskim.Ogólnym celem projektu jest krytyczne zbadanie kilku tekstów medyczno-alchemicznego nurtu tamilskiej tradycji siddha przypisywanych siddharowi Yākōpu (ok. XVII w.) z perspektywy ekokrytyki materialnej, wprowadzającej w badaniach literackichinnowacyjne ścieżki do rozważań na temat materii i różnych aspektów materialności. Zamierzam przygotować wnikliwe studium wybranych dzieł jednego z najwybitniejszych tamilskich autorów siddha, których nie poddano jeszcze dogłębnym badaniom naukowym, aby lepiej zrozumieć tamilską tradycję siddha i jej twórczość literacką oraz przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w dziedzinie badań nad wczesną nowożytną literaturą tamilską. Ponadto kolejnym celem jest wniesienie wkładu w badania nad tradycyjną alchemią tamilskich siddharów, która wciąż pozostaje jednym z najmniej zbadanychobszarów tradycyjnych indyjskich systemów wiedzy.Moje badania w zarysie zostaną podzielone na dwie główne ścieżki. Pierwsza dotyczyć będzie roli i statusu rtęci (tam. iracam) w alchemii tamilskich siddharów również w odniesieniu do doktryn i praktyk alchemicznych opisanych w traktatach sanskryckich. Druga ścieżka będzie się koncentrować na dyskursie alchemicznych pouczeń, które przeplatają fragmenty dotyczące praktyk i doświadczeń religijnych i jogicznych. W szczególności przeanalizuję sposób, w jaki materia nieożywiona jest prezentowana w kontekście praktyk i doświadczeń duchowych opisanych w tekstach. Zamierzam również wziąć pod uwagę teksty przypisane autorom innych gałęzi tamilskiej tradycji siddha, śledząc wspólne idiomy w różnych nurtach tamilskiej literatury siddha.

 

 

Adriana Simoncelli jest absolwentką Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja sanksryt). Studiowała romanistykę na Wydziałe Filologicznym UJ oraz filozofię Indii, literaturę sanskrytu, archeologię Subkontynentu Indyjskiego i współczesną literaturę Subkontynentu Indyjskiego na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. kwestię trzeciej płci w Indiach w ujęciu interdyscyplinarnym, problem wykluczeń, aspekty etnograficzne i międzykulturowe.

 

Publikacje naukowe:

1. Hijras- Phenomenon of Indian Transgenders, s. 7-13 w: Roots. International Journal of Multidisciplinary Researches, vol.3, special issues 8, January 2017.

2. The Painful Quest for Identity. Portrayal of Indian Transgender in „The Parcel” of Anosh Irani s.6-9 w: The English India, A Quarterly Refereed Peer Reviewed Indian National Journal, Salem, Tamil Nadu, India, Jan.-March 2018.

3. Indian Third Gender – Literary Representation and Place in the Social Structure, w : Portrayal of Social Issues in Literature and Media, Language in India, UGC Refereed Journal www.languageinindia.com, Centre for Media and Social Science, Salem, Tamil Nadu, India, May 2018, http://languageinindia.com/june2018/literaturemediaseminar2018.html.

4. Mythological and Cultural Representation of The Third Gender in The Ancient Greek, Roman and Indian Literature on The Example of Plato's Symposium, Ovid\'s Metamorphoses and Vyasa's Mahabharata, s.384-396 w: IJELLH International Journal of English Language. Literature in Humanities, Indexed, Peer Reviewed (Refereed), UGC Approved Journal, Department of English Loyola College of Arts and Science, Mettala, Namakkal DT, Tamil Nadu, India, vol. 6, issue 12, December 2018.

5. Aktualność edukacji międzykulturowej w dobie współczesnych migracji, s.46-55 w: Ogrody Nauk i Sztuk, t. 9 (2019), Wrocław, (Fundacja Pro Scientia Publica) : Agencja Wydawnicza „ARGI” sc, 29.08.2019 ,www.ojs.ogrodynauk.pl.

6. Gniew Boży jako destrukcja zaprowadzająca ład, s. 500-510 w: Poszerzamy horyzonty, tom XVIII, cz. I, Monografia, Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, kwiecień 2020.

7. Motyw boskości trzeciej płci w starożytnej literaturze greckiej, rzymskiej i indyjskiej, s. 511-521 w: Poszerzamy horyzonty, tom XVIII, cz. I, Monografia, Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, kwiecień 2020.

8. Between Two Genders: Indian Third Sex and its No Man’s Land in the „Ministry of Utmost Happiness” by Arundhati Roy, pp. 53-63 w: The Book of Articles National Scientific e-Conference „e-Factory of Science” May 09, 2020, Fundacja Promovendi Open Access May 2020.

 

Publikacje popularnonaukowe:

1. Hidźrowie- trzecia płeć, s. 159 w: Polityka, Pomocnik Historyczny. Dzieje Indii, czerwiec 2017.

2. Tłumaczenia a przekład - różnica pojęć i zastosowanie w świecie https://berligo.com/tlumaczenia-a-przeklad-rola-swiecie/, lipiec 2017.