Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stała kadra

Profesor nadzwyczajny

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: halina.marlewicz@uj.edu.pl

Profile: academia, researchgate

 

Regularnie prowadzone przedmioty

Filozofia indyjska

Historia Indii starożytnych

Literatura wedyjska

Indian Literature in English

Metodologia badań literackich

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Wstęp do myśli indyjskiej

Biogram

Halina Marlewicz, indolog, absolwentka UJ, pracownik badawczo-dydaktyczny w ZJiKIiAP w Instytucie Orientalistyki, profesor-gość Uniwersytetu Ateneo de Manila, Filipiny (2013-2014), profesor wizytujący w AURO University, Surat, Indie.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze: tradycje literackie Indii (wedyjski, sanskryt, literatura indyjska w języku angielskim), dziedzictwo kulturowe Indii, przekład literacki, tradycje filozoficzne oraz religijno-filozoficzne Indii, teoria i pragmatyka przekładu z języków indyjskich, historia studiów orientalistycznych w Polsce.

Publikacje

Monografie naukowe

Marlewicz, H. (2012). O praktyce duchowej wiśisztadwaita wedanty. Studium koncepcji bhakti i prapatti u wybranych myślicieli tradycji., Księgarnia Akademicka, s. 187.

Marlewicz, H. (2015). Ex India lux : romantyczny mit Indii Leszka Dunina Borkowskiego (pp. CII, [4] s. tabl., 130). Kraków : Księgarnia Akademicka.

Marlewicz, H. (2018). “Miłość węzłem bytu w nicości” : Józef Tretiak “O dramacie staroindyjskim” (pp. XLV, 163). Kraków : Księgarnia Akademicka.

 

Pozostałe publikacje - lipiec 2021

Profesor zwyczajny

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: marzenna.czerniak-drozdzowicz@uj.edu.pl

Profile: academia

Regularnie prowadzone przedmioty

Indyjskie tradycje religijne

Kultura regionu - Kultura i sztuka Indii i Azji Południowej

Interpretacja tekstów sanskryckich

Seminarium magisterskie

Lektura tekstów sanskryckich

Biogram

Absolwentka studiów indologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, badaczka w Zakładzie Języków i Kultur Indii i Azji Południowej IO UJ.

Granty i stypendia:

2001Michael Coulson Research Fellowship in Indology, Wolfson College, Oxford

2003-2005 – grant w 25 konkursie KBN; projekt badawczy Jayākhyasahitā - A Critical Edition, Translation and Analysis of Selected Chapters of the Pancaratrika Vaisnava Scripture Jayakhyasamhita (realizowany we współpracy z prof. Alexisem Sandersonem, All Souls College, Oxford).

2005The Andrew Mellon Fellowship, przyznane przez American Institute of Indian Studies w Chicago, na realizację projektu badawczego w Indiach - The Role of the Pancaratra Tradition in the Contemporary Religious Practice of the South Indian Vaishnavas; grudzień 2005-marzec 2006 - afiliacja w École Française d’Extrême Orient, Pondicherry, Tamilnadu, India.

2005-2008 - grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (29 konkurs). Projekt badawczy Rola religijnej tradycji Pańćaratry  i jej tekstów we współczesnym południowoindyjskim wisznuizmie (realizowany na południu Indii oraz w Oksfordzie). 

2009-2011  - grant badawczy MNiSW  (36. konkurs). Projekt Kanoniczna literatura Pańćaratry w kontekście współczesnego południowoindyjskiego wisznuizmu. Tradycja w procesie przemian (badania w Indiach i Oksfordzie). 

2012-2015  – grant badawczy NCN (konkurs Opus). Projekt zatytułowany Świątynia w sanskryckiej literaturze kanonicznej tradycji pańćaratry i praktyce południowoindyjskiego wisznuizmu (realizowany w Oxfordzie, Leiden i w Indiach; http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/czerniak-drozdzowicz).

2018-2022 – grant badawczy NCN (konkurs Opus 15). Projekt Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego, Cultural ecosystem of textual traditions from pre-modern South India.(realizowany we współpracy z École francaise d’Extrême Orient, Pondicherry, India)

 

Współpraca międzynarodowa:

 • od 1994 współpraca z Institut für Indologie, Uniwersytet w Wiedniu oraz udział w programach badawczych Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu (Institut für Kultur- und Geistesgeschichte Asiens) i PAN (kierowanych przez prof. Gerharda Oberhammera) zatytułowanych Studies in Pancaratra Vaishnava Literature.
 • od 1994 udział w międzynarodowym projekcie Austriackiej Akademii Nauk, dotyczącym przygotowania słownika Tantrikabhidhanakośa. The Dictionary of Technical Terms from Hindu Tantric Literature (projekt w toku, trwają prace nad tomem IV).
 • 2000-2003 udział w międzynarodowym projekcie prowadzonym przez Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) w Paryżu zatytułowanym Les Mondes lettres (Światy uczonych), w ramach Grupy Badawczej (Groupement de Recherche International – GDRI) zajmującej się praktykami intelektualnymi i pracą uczonych w różnych kulturach – zespół Tradycje Intelektualne Orientu.
 • od 2005 – współpraca z École francaise d’Extrême Orient, Pondicherry, India (afiliacja w 2005/2006).
 • 2007-2010 - współpraca z Department of Indology, South Asia Institute Uniwersytetu w Heidelbergu na zaproszenie Kanchipuram Research Project, prowadzonego przez prof. Ute Huesken
 • 2011-2013 - polski koordynator  European Consortium for Asian Field Studies (ECAF) z siedzibą w Paryżu (udział w spotkaniach Steering Committee w Paryżu)
 • od 2018 – współpraca z Department of Indology, South Asia Institute Uniwersytetu w Heidelbergu w ramach projektu poświęconego sanskryckim tekstom południowoindyjskich tekstów māhātmya - Temple Networks in Early Modern South India, prowadzonego przez prof. Ute Huesken
 • od 2019 – współpraca z École francaise d’Extrême Orient, Pondicherry w ramach  grantu NCN (konkurs Opus 15) - Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego, Cultural ecosystem of textual traditions from pre-modern South India.
 • od 2005 roku wyjazdy w ramach programu Erasmus do ośrodków indologicznych w Rzymie (La Sapienza University, Dipartamento di Studi Orientali), Leiden (Department of Languages and Cultures of India and Tibet), Mediolan (Dipartimento di Scienze dell'Antichità), Oslo (Department of Culture Studies and Oriental Languages), Heidelberg (Department of Indology, South Asia Institute)

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze: sanskryt; literatura tantrycznych tradycji religijnych, zwłaszcza wisznuickich; religijna sztuka południa Indii; społeczeństwo dawnych Indii.

Publikacje

Monografie naukowe:

1998 – Jātakarman. Indyjska ceremonia narodzin, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

2003 - Pāñcarātra Scripture in the Process of Change. A Study of the Paramasaṃhitā. Publications of The De Nobili Research Library, ed. Gerhard Obrehammer and Utz Podzeit, vol. XXXI, Vienna 2003.

2008 - Studia nad pańćaratrą. Tradycja i współczesność. WUJ, Kraków 2008.

2011 - Studia nad pańćaratrą, Część II. W poszukiwaniu tożsamości. WUJ, Kraków 2011.

2019 - Studia nad pańćaratrą, Część III. Świątynia (Studies in Pancaratra. Part III. The Temple). WUJ, Kraków 2019.

 

Pozostałe publikacje - lipiec 2021

Profesor zwyczajny

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: lidia.sudyka@uj.edu.pl

Regularnie prowadzone zajęcia

Seminarium magisterskie

Klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji Południowej

Indyjska nauka o literaturze

Historia Indii średniowiecznych

Lektura tekstów sanskryckich

Interpretacja tekstów sanskryckich 

Ćwiczenia przekładowe z literatury sanskryckiej

Biogram

Od roku 2011 członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, od 2007 członek Komisji Orientalistycznej PAN, Oddział w Krakowie, od 1995 – członek komitetu redakcyjnego Cracow Indological Studies, od 2007 - członek komitetu redakcyjnego PANDANUS (Uniwersytet Karola w Pradze); od 2008 - członek komitetu redakcyjnego Folia Orientalia (periodyk PAN); 2009 – 2011 członek komitetu redakcyjnego Philologica Orientalia Pragensia, Acta Universitatis Carolinae; od 2012 - członek komitetu redakcyjnego Rocznika Orientalistyczny, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Orientalistycznych; od 2011 – redaktor naczelny Cracow Indological Studies; od 2015 - członek European Association for South Asian Studies.

Autorka licznych artykułów naukowych, czterech monografii oraz redaktorka lub współredaktorka kilkunastu tomów.

Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą: Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Indie (Calicut, Delhi, Kaladi, Pondicherry, Pune, Tirupati, Hyderabad), Niemcy, Litwa, Wielka Brytania, Włochy (Cagliari, Mediolan, Rzym, Turyn).

Była kierownikiem grantów, uzyskiwała stypendia naukowe w ośrodkach zagranicznych, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Cagliari (2011/2012). Wykładała na uniwersytetach w Rzymie (La Sapienza), Mediolanie, Cagliari, Lejdzie i Tybindze w ramach umów Erasmus/Erasmus Socrates oraz na Uniwersytecie w Zagrzebiu w ramach umowy między uczelniami.

Od 2004 do 2008 była członkiem Zespołu Badawczego “Tradycje intelektualne Orientu”,  działającego w ramach Międzynarodowej Grupy Badawczej (GDR “Mondes Lettrés”) ukonstytuowanej z inicjatywy francuskiego Centre National de Recherche Scientifique.

Od 2002 do chwili obecnej uczestniczy w pracach i Radzie Naukowej grupy badawczej indologów z pięciu ośrodków uniwersyteckich: Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Cagliari.

Od 2018 członek Academic Board of the International PhD Course in Philological and Literary, Historical and Cultural Studies in collaboration with the University of Edinburgh and Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Organizatorka wielu seminariów i konferencji międzynarodowych.  W latach 1997 do 2006 - kierownik Zakładu Indianistyki, Instytut Filologii Orientalnej UJ; od 2005 do 2008 wicedyrektor IFO UJ; od 2008 do 2012 dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ. Była opiekunem studenckiego Koła Indologów od początku jego istnienia (2004) do 2015. Wypromowała kilkudziesięciu magistrów, trzech doktorów oraz była kopromotorem doktoratu na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Granty i projekty - lipiec 2021

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowe: sanskrycka literatura klasyczna (kāvya), twórczość kobiet piszących w sanskrycie w okresie panowania władców z dynastii widźajanagarskich oraz w czasach współczesnych, indyjska teoria literatury, indyjska literatura narracyjna, spotkania tzw. Wielkiej Tradycji z kultami i kulturami lokalnymi na południu Indii, związki literatur i sztuk indyjskich, literatura sanskrycka w Indiach współcześnie.

Publikacje

Monografie naukowe:

The Language of the Gods in the World of Royal Ladies of Kerala. Toward a History of Women's Writing in Sanskrit in the 18th- to 20th-century Kerala.  Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 224.

Vijayanagara: A Forgotten Empire of Poetesses. Part I. The Voice of Gaṅgādevī. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 221.

Od Ramajany do dydaktyki, czyli zagadki 'Poematu Bhattiego', Księgarnia Akademicka, Kraków 2004. (ss.309).

Kwestia gatunków literackich w Kathasaritsagara, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998 (ss.182).

 

Pozostałe publikacje - lipiec 2021

Profesor nadzwyczajny

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: milewska.iwona@gmail.com

Regularnie prowadzone przedmioty

Seminarium magisterskie

Seminarium licencjackie

Tradycje literackie Indii: literatura epicka

Ćwiczenia przekładowe z literatury sanskryckiej

 

Inne prowadzone przedmioty

Seminarium doktoranckie: literaturoznawstwo

Wstęp do literaturoznawstwa

Literatura regionu - literatura wedyjska

Gramatyka opisowa sanskrytu

Ćwiczenia z gramatyki sanskrytu

Lektura tekstów sanskryckich

Biogram

dr hab. Iwona Milewska prof. UJ jest absolwentką Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała indologię i iranistykę. Prowadzi badania w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, w tym w szczególności glottodydaktyki, historii nauki oraz przekładoznawstwa.

Prowadziła i uczestniczyła w projektach badawczych, a w ramach tego m. in. w projektach prowadzonych we współpracy z:

 • University of Lausanne, Szwajcaria
 • Centre Nationale de Researches Scientifique (CNRS), Francja
 • Sorbona, (École Normal Superieure), Francja
 • Indian Council for Cultural Research, Indie
 • University of Edinburgh, Wielka Brytania
 • School of Oriental and African Studies, Wielka Brytania
 • Oxford University (Balliol College), Wielka Brytania
 • Uniwersytet Lwowski, Ukraina

Prowadziła wykłady gościnne m. in. w:

 • École Normale Superieure, Francja
 • Universita „La Sapienza”, Facolti di Studi Orientali, Italia
 • University of Lausanne, Szwajcaria
 • Universita degli Studi di Milano, Italia,
 • University of Zagreb, Chorwacja
 • University of Calcutta, Department of Sanskrit, Indie
 • The University of British Columbia, Centre for India and South Asia, Kanada

 

Uczestniczyła w wielu tak polskich, jak i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Niektóre z nich to:

Kilkakrotny udział w:

 • World Sanskrit Conference, Australia (Melbourne), Indie (Bangalore), Kanada (Vancouver)
 • Dubrovnik International Conference on Sanskrit Epics and Puranas, Chorwacja (Dubrovnik)
 • International Seminar at the Universita degli Studi di Milano, Italia (Mediolan)
 • International Conference: Orient in Literature - Literature on the Orient, Polska (Toruń)
 • Annual Coloquium of Henry Sweet Society for the History of Lingusitics Ideas, Wielka Brytania (Cambridge, Oxford, Helsinki)

oraz

 • International Conference on Sanskrit and Related Studies, Polska (Kraków)
 • International Seminar on Ideology and Status of Sanskrit in South and Southeast Asia, Holandia (Leiden)
 • International Seminar: The Sanskrit Tradition in the Modern World, Wielka Brytania (Newcastle upon Thyne)
 • International Seminar on Indology: Past, Present and Future, Indie (Pune)
 • Table ronde internationale. Orientalism: culture érudite, culture generale, Francja (Paryż)
 • European Conference on Modern South Asian Studies, Czechy (Praga)
 • Interdisciplinary Seminar: Tables lettres, tables de savants, Francja (Paryż)
 • International Seminar: The context of Buddhism. Celebrating and assesing the work of Richard Gombrich, Wielka Brytania (Oxford)
 • International Seminar: Reflexive knowledge. A Comparative history of intelelectual practices, Francja (Paryż)
 • International Seminar: Future of Indology, Polska (Kraków)
 • International Conference on the History of Language Sciences, Portugalia (Vila Real)
 • International Seminar: Human Body in Comparative Approach, Polska (Kraków)
 • International Conference „Ideology and Linguistic Ideas”, Gruzja (Tbilisi)
 • International Conference on Performing the Nation: Memory and Desire in Contemporary Literature, Indie (Berhampur)

 

Jest członkiem organizacji i towarzystw naukowych, w tym m. in.: Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas, Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności.

 

W latach 2015-2019 kierowała Zakładem Języków i Kultur Indii i Azji Południowej UJ oraz zespołem badawczym „Studia nad Azją Południową”.

W latach 2012-2014 była koordynatorką programu Erasmus w Instytucie Orientalistyki.

W latach 2018-2019 była członkiem Rady Programowej studiów doktoranckich przy Wydziale Filologicznym.

Od 2016 jest członkiem Komisji Rekrutacyjnej programu Erasmus w Instytucie Orientalistyki.

 

Kilkakrotnie uzyskała nagrody JM Rektora UJ za działalność naukową. Została także uhonorowana przez Indian Council for Cultural Research za swoje działania na rzecz wymiany naukowej i kulturalnej pomiędzy Indiami a Polską. Została odznaczona Złotym Medalem za długoletnią służbę.

Jest organizatorką wielu wydarzeń popularyzujących kulturę indyjską w Polsce. Prowadzi dostępne dla szerokiej publiczności wykłady i warsztaty w placówkach edukacyjnych oraz w instytucjach kulturalnych.

dr hab. Iwona Milewska prof. UJ publikowała w Polsce i za granicą.

Zainteresowania badawcze

Kama in Ancient Indian Tradition. Love Stories of the Mahabharata badania obejmują historie miłosne zawarte w dziełach Indii starożytnych w tym przede wszystkim w eposie Mahabharata, ich klasyfikację, próbę wyodrębnienia charakterystycznych wątków i motywów oraz próbę odpowiedzi na pytania o ewentualne ich źródła i kontynuacje oraz tłumaczenie wybranych historii miłosnych na język polski.

European Tradition of Teaching Sanskrit studia nad gramatykami, podręcznikami, wyborami tekstów stworzonymi w tradycji europejskiej; glottodydaktyka sanskrytu ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w nauczaniu sanskrytu.

Traditions of Passing Knowledge. Masters and Disciples badania nad historią i tradycjami przekazu wiedzy w orientalistyce i filologii klasycznej, biografie wybitnych orientalistów polskich, historia krakowskiego ośrodka indologicznego.

Publikacje

Monografie naukowe:

Europejskie gramatyki sanskrytu. XVII - XIX wiek, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019.

Ze studiów nad Mahabharatą, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013.

 

Pozostałe publikacje - lipiec 2021

Adiunkt

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: piotr.borek@uj.edu.pl

Regularnie prowadzone przedmioty

Literatura hindi

Seminarium licencjackie

Praktyczna nauka hindi-urdu

Ćwiczenia przekładowe z literatury hindi

Biogram

Po obronie pracy magisterskiej z zakresu współczesnego dramatu hindi, w latach 2006-2008 nauczał języka hindi w krakowskim Domu Kultury „Podgórze” pod patronatem Ambasady Republiki Indii w Warszawie. Jednocześnie wykładał historię Indii i prowadził zajęcia z zakresu cywilizacji indyjskiej oraz współczesnych kultur plemiennych Azji Południowej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ.

We wrześniu 2008 roku objął stanowisko lektora języka polskiego w Instytucie Studiów Słowiańskich i Ugrofińskich w Uniwersytecie Delhijskim. Pracował tam przez trzy lata, pełniąc równolegle funkcję kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w New Delhi.

W roku 2012 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ, przygotowując własny projekt badawczy, który uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium.

W 2015 roku zorganizował w Jerzmanowicach k/Krakowa 10-dniowe międzynarodowe warsztaty współczesnego języka hindi, na których zgromadził ponad 30 znanych naukowców, tłumaczy i pisarzy z całego świata.

Po ukończeniu realizacji projektu badawczego, w 2018 roku obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Cezarego Galewicza oraz promotor pomocniczej, dr Aleksandry Turek (UW).

W latach 2016-2019 pracował w projekcie językoznawczym prof. Krzysztofa Strońskiego (UAM), finansowanym przez NCN w ramach konkursu Harmonia. Uczestniczył wielokrotnie w konferencjach międzynarodowych, warsztatach współczesnego oraz tzw. starego hindi. W lipcu 2020 r. prowadził sesje w ramach warsztatów zorganizowanych w Oxford University.

Aktualnie prowadzi badania w ramach projektu prof. Cezarego Galewicza, Kultury patronatu: pismo, druk i performans w regionalnych i imperialnych przestrzeniach komunikacji i cyrkulacji wiedzy na Subkontynencie Indyjskim 1674-1890 (Opus, NCN), a wraz z prof. Moniką Browarczyk (UAM) pełni funkcję redaktora tematycznego dwóch kolejnych numerów czasopisma Cracow Indological Studies (History and Other Engagements with the Past in Modern South Asian Writing/s; 2021).

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze dra Piotra Borka dotyczą tradycji literackiej języka hindi okresu wczesnej nowożytności, a praca doktorska poświęcona była pragmatyce historycznej i politycznej XVII-wiecznego poematu kunsztownego skomponowanego w języku bradź w obszarze Indii Południowych.

Publikacje

Monografia naukowa

Zapis przeszłości w Indiach. Dworska kultura literacka języka bradź, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2019, 291 s.

 

Pozostałe publikacje - lipiec 2021

Adiunkt

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: debicka.debicka@uj.edu.pl

Profil: academia

Regularnie prowadzone przedmioty

Kurs podstawowy sanskrytu

Lektura tekstów sanskryckich: traktaty naukowe

Geografia i etnografia Indii i Azji Południowej

Współczesne zagadnienia społeczne Indii i Azji Południowej

Historia regionu – historia najnowsza Indii i Azji Południowej

Proseminarium

Interpretacja tekstów sanskryckich

Biogram

Dr Ewa Dębicka-Borek jest absolwentką studiów indologicznych (spec. sanskryt) w Instytucie Orientalistyki UJ.

W trakcie studiów była stypendystką programów ICCR (Uniwersytet w Pune, Indie, 2002/2003) i ERASMUS (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”, Włochy, 2006). W latach 2007–2008 realizowała grant badawczy promotorski KBN nr NN103371633 (Kanon i komentarz tekstu kanonicznego a współczesna religijna tradycja pańćaratra, kierownik dr hab. M. Czerniak-Drożdżowicz). W latach 2009–2010 brała udział w projekcie realizowanym przy współpracy Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu (Institut für Kultur- und Geistesgeschichte Asiens) i Polskiej Akademii Nauk (Studies in the Pancaratra Vaishnava Literature), koordynowanym przez prof. G. Oberhammera.

Po uzyskaniu stopnia doktora (2010) otrzymała półroczne stypendium badawcze (2013) w ramach projektu Traces of an Heterodox Concept of Kingship in Ancient, Medieval and Modern India (czerwiec 2012–czerwiec 2015; Uniwersytet w Cagliari, koordynator: Dr. T. Pontillo—projekt finansowany przez Unię Europejską i Autonomiczny Region Sardynii). Następnie kierowała projektem badawczym NCN Sonata 6 nr 2013/11/D/HS2/04521 (Proces akulturacji lokalnych społeczności a zróżnicowanie kultu Człowieka-Lwa (Narasimhy) w Andhrze); lata realizacji 2014–2019. Od 2019 bierze udział w projekcie NCN Opus 2018/29/B/HS2/01182 (Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego), którym kieruje prof. M. Czerniak-Drożdżowicz.

Od 2017 należy do zespołu redakcyjnego czasopisma „Cracow Indological Studies”.

W latach 2009/2010, 2010/2011, 2019/2020 nagrodzona za jakość pracy dydaktycznej przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie ankiet studenckich.

Zainteresowania badawcze

Dr Ewa Dębicka-Borek prowadzi badania dotyczące religijnej literatury sanskryckiej indyjskiego Południa, głównie z zakresu wisznuickiej tradycji pańćaratra i tekstów sławiących miejsca święte (mahatmja). Interesuje się strategiami budowania autorytetu ośrodków religijnych oraz dynamiką spotkań tradycji bramińskich i lokalnych.

Publikacje

Monografia naukowa

Inicjacja mantrą Narasinhy i jej adoracja w tradycji pańćaratry, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019, ss. 202.

 

Pozostałe publikacje - luty 2023

Adiunkt (dydakt.)

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: anna.nitecka@uj.edu.pl

 

Regularnie prowadzone przedmioty

Kultura i sztuka Indii i Azji Południowej

Kurs podstawowy sanskrytu

Lektura tekstów sanskryckich

Kultura Indii i Azji Południowej

Interpretacja tekstów sanskryckich

Ćwiczenia przekładowe z sanskrytu

Literatura indyjskiego Południa

Filozofia indyjska II

Biogram

Absolwentka studiów indologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczyciel w Zakładzie Języków i Kultur Indii i Azji Południowej IO UJ. Dzięki stypendium rządu indyjskiego studiowała również w Central Institute of Hindi w Agrze.

2008: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Zainteresowania naukowe

Monistyczny śiwaizm kaszmirski, szkoła pratjabhidźńa

Indyjska estetyka i teoria literatury, teoria smaku (rasa)

Kult bogini Kamakszi w Kańcipuram

Asystent (dydakt.)

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: magdalena.varga@uj.edu.pl

Regularnie prowadzone zajęcia

Gramatyka opisowa hindi
Praktyczna nauka hindi
Ćwiczenia przekładowe z literatury hindi
Praktyczna nauka hindi-urdu
Zagadnienia socjolingwistyczne Indii i Azji Południowej

Biogram

Magdalena Varga jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku indologia. Studiowała również język i literaturę hindi na Jawaharlal Nehru University w Nowym Delhi.

Obecnie przygotowuje rozprawą doktorską poświęconą leksyce inwektywnej języka hindi.

 

Działalność popularyzatorska

 • tłumaczenia filmów z języka hindi (pod panieńskim nazwiskiem – Ślusarczyk), m.in. Kuch kuch hotā hai (Coś się dzieje), Guru, Rāb ne banā dī joṛī (Do zakochania jeden krok)

Zainteresowania badawcze

Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się m.in. translatoryka, socjolingwistyka Azji Południowej, etymologia języka hindi, ironia we współczesnej prozie hindi, indyjski humor.

Publikacje

Publikacje naukowe i przekłady - lipiec 2021

Lektor

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: unautiyal@yahoo.com

Regularnie prowadzone zajęcia

Praktyczna nauka języka hindi

Biogram

Umesh Nautiyal, absolwent filii Garhwal University w Uttarkashi i  Jawaharlal Nehru University w Delhi jest wieloletnim pracownikiem dydaktycznym Instytutu Orientalistyki UJ w Krakowie.

Publikacje

Podręczniki:

2009 Hindi dla początkujących. Gramatyka i rozmówki. Część I, Wydawnictwo IPCC, Kraków.

2009 Hindi w praktyce. Część II, Wydawnictwo IPCC, Kraków.

2009 Hindi w praktyce. Część III, Wydawnictwo IPCC, Kraków.

2013 Hindi – łatwe rozmówki, Wydawnictwo IPCC, Kraków

Lektor

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: m.sadkowska@uj.edu.pl

Regularnie prowadzone zajęcia

Praktyczna nauka języka hindi

Proseminarium

Biogram

Małgorzata Sadkowska jest absolwentką Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej na kierunku indologia.           

W 2019 roku wzięła udział w konferencji Aspects of Hindi Teaching: Language, Culture and History w Zagrzebiu, wystąpienie pt. Matrophoby or mother-quest? Mother-daughter relationship in ‘Ai Ladki’ by Krishna Sobti

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze: relacja rodzic-dziecko w literaturze hindi, zagadnienia społeczne Indii (m. in. Ruch praw mężczyzn, sytuacja dziecka we współczesnych Indiach, potrójny talak).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Dyżury pracowników odbywają się stacjonarnie lub zdalnie przez MS Teams.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze zatrudnieni w grantach

Asystent badawczy

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: hermina.cielas@gmail.com

Profil: academia

Biogram

Hermina Cielas jest absolwentką indologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku akademickim 2010/2011, dzięki stypendium rządu indyjskiego przyznawanemu przez Indian Council for Cultural Relations (ICCR), studiowała również w Sampurnanand Sanskrit University w Waranasi (Indie).

Pracę doktorską o tytule Sanskrycka poezja figuratywna: Teoria i praktyka na przykładzie citrabandha obroniła w 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium rządu indyjskiego przyznawane przez Indian Council for Cultural Relations (ICCR) (2010-2011).
 • Stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) (2017-2018).

 

Projekty badawcze

 • Kierownik projektu Sanskrycka poezja figuratywna (ćitrakawja) w teorii i praktyce w ramach grantu Preludium 7 Narodowego Centrum Nauki (03.2015-03.2017).
 • Kierownik projektu Awadhana. Historyczny i społeczny wymiar indyjskiej "sztuki pamięci" w ramach grantu Sonatina 2 Narodowego Centrum Nauki (11.2018-11.2022).

Zainteresowania badawcze

Jej zainteresowania naukowe, początkowo koncentrujące się wokół sanskryckiej poezji wizualnej (ćitrakawji) i teorii literatury indyjskiej, obecnie skupiają się na indyjskiej sztuce performatywnej określanej mianem awadhany, a także na współczesnej literaturze sanskryckiej.

Publikacje

Publikacje naukowe - lipiec 2021

Działalność popularyzatorska - lipiec 2021

Fotografia przedstawiająca dra Davida Pierdominiciego

Adiunkt badawczy

Dyżur: jest podany w USOS-ie

E-mail: david.pierdominici(na)gmail.com

Profil: academia

Biogram

David Pierdominici Leão jest absolwentem Uniwersytetu w Mediolanie na kierunku Filologii, Literatur i Historii Czasów Dawnych. W ramach programu Erasmus + , w roku akademickim 2016/2017, studiował również w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracę doktorską o tytule The Somavallīyogānandaprahasana of Aruṇagirinātha Ḍiṇḍimakavi: Critical Text, Translation and Study obronił w 2018 roku we Włoskim Instytucie Studiów Orientalistycznych Uniwersytetu Sapienza w Rzymie.

Projekty badawcze

 • Kierownik projektu „Ryba na górze Meru”: regionalizm i kosmopolityzm sanskrycki w tożsamości Pandyjskiej i dynastycznej autopercepcji od ery Cankam do XVII wieku w ramach grantu Sonatina 3 Narodowego Centrum Nauki (11.2019-11.2022).

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Jan Gonda Fellowship przyznawane przez Fundację im. J. Gondy i Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (2018-2019).
 • Grant Erasmus + na badania związane z dysertacją doktorską (02.2017-07.2017).

Zainteresowania badawcze

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sanskryckiej literatury komicznej (prahasana, bhāṇa), literatury kāvya i analizy krytycznej tekstu, a także południowoindyjskiej twórczości sanskryckiej, zwłaszcza tej związanej z Królestwem Widźajanagaru, Tanźawurem za czasów dynastii Najaków i Marathów oraz dynastią Pandjów.

Publikacje

Publikacje - lipiec 2021